Tuesday, August 30, 2011

Pratham Sumir Shri Ganesha


By Jagjit Singh
Pratham Sumir Shri Ganesha
Gauri Sutha Priya Mahesh
Pratham Sumir Shri Ganesha

Lambodhara Bhuja Vishal
Kara Thrishul Chandra Bhala
Shobith Gal Pushpa Mala
Raktha Vasan Ja Kubesha

Pratham Sumir Shri Ganesha
Gauri Sutha Priya Mahesh
Pratham Sumir Shri Ganesha

Puran Gun Gan Nidhan
Sur muni Yasha Karat Gaan
Brahmananda Charan Dhyaan
Vigna Haro Gaja Naresh

Pratham Sumir Shri Ganesha
Gauri Sutha Priya Mahesh
Pratham Sumir Shri Ganesha

3 comments: