Friday, November 30, 2012

Chitchora yashodhaa

chitchora yashodha ke bal navnita chor gopal
gopal(4)
govardhan dhar gopal(2)
Chitchora.......

Bhaja govindam

bhaja govindam(2) govindam bhaja mudhamate
bhaja govindam bala mukundam
paramnandam hare hare
bhaj......
venkataramana govinda hari
sankataharana govinda hari
bhaja......
sri raghunandana sita ram
bhaja......
hari narayana govinda hari
jaya narayana govinda
bhaja......

Bhaj man harihara om.....Bhaj man harihara om, sumir man narayana
narayana hari narayan hari
bhaj......
bhaj man suraj bhaj man chanda
bhaj man pavan sumir man narayana
bhaj.......
bhaj man sita bhaj man rama
hanu hanu naumat vir sumir man narayana
bhaj.......
bhaj man gauri aur ganesha
bhaj man sati sandha siva sumir man narayana
bhaj.......
bhaj man tulsi bhaj man chandan
bhaj man gauvan pir sumir man narayana
bhaj.......

Bansi dhara Kanhaiya.....Bansi dhara  kanhaiya ghanasyama sundara
giridhari gopa bala brndavana vihara
Bansi dhara.......
govinda madhava hey madhusudana mukunda
radhe gopala (3)radhe
Bansi dhara.......