Monday, February 22, 2010

Jaya Jaya Rama Krishna Govinda Narayana

Jaya Jaya Rama Krishna Govinda Narayana

Narayana Hari Narayana
Srii laxmii ramaNa naaraayaNa
Hri Gopa Nanda NaaraayaNa
Hari Om Ananta NaaraayaNa

Rama Rama Nama Tarakam
Rama Rama Rama Rama Rama Nama Tarakam
Ramakrishna Vasudeva, Bhakti Mukti Dayakam
Janaki Manoharam Sarva Loka Nayakam
Shankarai Sevya Mana Punya Nama Kirtanam
Rama Rama Rama Rama Rama Rama Raam
Rama Rama Rama Sita, Rama Rama Raam

Rama Chandra Raghurama
Rama Chandra Raghurama,

Rama Chandra Parandama
Rama Chandra Raghunatha,
Rama Chandra Jagannata
Rama Chandra Mama Bandho,
Rama Chandra Daya Sindho

Matanga VandanaMatanga Vandana Aanda Sadana
Mahadeva Shiva Shambo Nandana
Maya Vinashaka Mooshaka Vahana
Mate Maheshwari Bhavai Nanda
Mahaganapate Mangala Charana

In Hindi:-
मातंग वदना आनंद सदन 
महादेव शिव शम्भो नंदन 
मातंग वदना ..........
माया विनाशक मूषक वाहन 
मात महेश्वरी भवानी नंदन 
महा गणपते मंगल चरणा 
मातंग वदना ..........