Sunday, August 14, 2011

Hamko manki shakti dena
Hamko manki shakti dena man vijay karen
doosron ki jay se pahle khudko jay karen
doosron ki jay se pahle khudko jay karen
Hamko manki shakti dena man vijay karen
doosron ki jay se pahle khudko jay karen
Hamko manki shakti dena

bhed bhaav
bhed bhaav apne dil se saaf kar saken
bhed bhaav apne dil se saaf kar saken
doston se bhool ho to maaf kar saken
doston se bhool ho to maaf kar saken
jhooth se bache rahen sach ka dam bharen
jhooth se bache rahen sach ka dam bharen
doosron ki jay se pahle khud ko jay karen
Hamko manki shakti dena man vijay karen
doosron ki jay se pahle khud ko jay karen
Hamko manki shakti dena

mushkilen paden to hampe itna karm kar
mushkilen paden to hampe itna karm kar
saath de to dharm ka chale to dharm par
saath de to dharm ka chale to dharm par
khud pe hausla rahe badi se na daren
khud pe hausla rahe badi se na daren
doosron ki jay se pahle khud ko jay karen
Hamko manki shakti dena man vijay karen
doosron ki jay se pahle khud ko jay karen
Hamko manki shakti dena

No comments:

Post a Comment