Wednesday, October 10, 2012

sita ram kaho radhe shaym kaho

sitaram kaho radhe shyam kaho
sita ram bina koi pyarra nahi
radhye shyam bina koi apana nahi
sriman narayan narayan narayan
sita ram kaho........

sitaram bina sukh kaun kare
radhye shyam bina dukh kaun hare
sriman narayan narayan narayan
sita ram kaho........

sitaram bina beda par nahi
sriman narayan narayan narayan
sita ram kaho........

No comments:

Post a Comment