Friday, July 22, 2011

Shivaya Parameshwaraya

Shivaya Parameshwaraya,

Chandrashekharaya Namah Om

Bhavaya Guna Sambhavaya,

Shiva Tandavaya Namah Om

No comments:

Post a Comment