Thursday, July 14, 2011

Gopal Gokul Vallabhi Priye...

Gopal Gokul Vallabhi Priye Goop Gosut Vallabhm,
Charnar Vindmanah Bhaje Bhajniye Suri Muni Durlabhm,
Ghanshyam Kaam Anek Chavi Loka Biram Mnoharm,
Kinjlak Vasan Khishore Murti Bhuri Gun Krunakarm,
Sir Keki Pach Vilol Kuhndal Arun Vanruh Lochan,
Gunja Pantas Vichitra Sab Aang Dhatu Bhav Bhay Mochnm,
Kach Kutil Sundar Tilak Bhru Riki Mayank Sminnam,
Aapharn Tulsidas Tras Bihar Varida Kinnam

1 comment: