Friday, November 30, 2012

Chitchora yashodhaa

chitchora yashodha ke bal navnita chor gopal
gopal(4)
govardhan dhar gopal(2)
Chitchora.......

No comments:

Post a Comment