Friday, November 30, 2012

Bhaja govindam

bhaja govindam(2) govindam bhaja mudhamate
bhaja govindam bala mukundam
paramnandam hare hare
bhaj......
venkataramana govinda hari
sankataharana govinda hari
bhaja......
sri raghunandana sita ram
bhaja......
hari narayana govinda hari
jaya narayana govinda
bhaja......

No comments:

Post a Comment