Sunday, December 2, 2012

Gopala radhalolagopala radhalola,
murli lola nandalala

kesava madhav janardana(2)
vana-mala brndavana bala
murli lola nandalala
gopala......

Anand mohan niranjana

vana-mala brndavana bala
murli lola nandalala
gopala......


No comments:

Post a Comment