Friday, November 30, 2012

Bhaj man harihara om.....Bhaj man harihara om, sumir man narayana
narayana hari narayan hari
bhaj......
bhaj man suraj bhaj man chanda
bhaj man pavan sumir man narayana
bhaj.......
bhaj man sita bhaj man rama
hanu hanu naumat vir sumir man narayana
bhaj.......
bhaj man gauri aur ganesha
bhaj man sati sandha siva sumir man narayana
bhaj.......
bhaj man tulsi bhaj man chandan
bhaj man gauvan pir sumir man narayana
bhaj.......

No comments:

Post a Comment