Monday, December 3, 2012

Man ek baar hari bol

Man ek baar hari bol
hari hari bol hari bol
man ek......
hari hari hari bolo
hari pita hari mata
hari guru jnan data
chidananda-rup hari patit pavan hari ek bar hari bol
man ek.......

bhava sindhu par kar lo
brahmanand -rup hari patitpavan hari ek bar hari bol
man ek.......

1 comment: