Sunday, December 2, 2012

Govind gopal hey nandlalagovind gopal hey nandlala
radhe gopala gopi gopala
mira ke nath prabhu murali gopala
govardhanoddhar gopala bala
radhe gopal gopi gopala
surdas ke prabhu syam gopala
venuvilola vijaya gopala

No comments:

Post a Comment