Wednesday, October 3, 2012

Namami om vinayakam

 namami om vinayakam samastaloka sankaram
anatha dina raksakam anandasad gunakaram
ganesvaram gajeshvaram sureshvaram mahesavaram
namami om ...........
yoginam hrdantare vasanta bhaskaram vibhum
mudakaram kroakaram sudhanandatma ranjakam
ganeshvaram gajeshvaram sureshvaram mahesavaram
namami om............

In Hindi:-
नमामि ॐ विनायंक समस्त लोक शंकरम
अनाथ दीन रक्षकम आनंद सद गुणाकरम
गणेश्वरं गजेश्वरं सुरेश्वरं महेश्वरम
नमामि ॐ ..........
योगिनां ह्द्न्तरे वसंत भास्करं विभुं
मुदाकरं कृपाकरं सुधा नंदातं  रंजकम
 गणेश्वरं गजेश्वरं सुरेश्वरं महेश्वरम
नमामि ॐ ...........

No comments:

Post a Comment