Tuesday, September 25, 2012

Ganeshvara gaja

Ganeshvara gaja mukhesvara
karunya lavanya vignesavara
ganeshvara......
sankata harana gajanana
sankariputra subhanana
ganeshvara......

In Hindi:-
गणेश्वरा  गज मुखेश्वरा
कारुण्य लावण्य विघनेश्वरा
गणेश्वरा .......
संकट हरणा गजानना
शंकरीपुत्रा शुभानना
गणेश्वरा .......

No comments:

Post a Comment