Thursday, September 13, 2012

Achyuthaashtakam

 

achyutam kesavam rama narayanam
krsna damodaram vasudevam harim
sri dharam madhavam gopika vallabham
janaki nayakam rama chandram bhaje

acyutam kesavam satyabhamadhavam
madhavam sri dharam radhika aradhakam
indiramandiram chetasa sundaram
devaki nandanam nandajam sandadhe

visnave jisnave sankhine chakrine
rukmini ragine janaki janaye
vallavi vallabhaya architaya atmane
kamsa vidhvamsine vamsine te namah

krsna govinda he rama narayana
sripate vasudevajite srinidhe
achyutananta he madhavadhoksaja
dvaraka nayaka draupadi raksaka

raksasa ksobhitah sitaya sobhito
dandaka aranya bhu punyata karanah
laksmane nanvito vanaraih sevito
agastya sampujito raghavah patu mam

dhenukaristaka nistakrddvesinam
kesiha kamsa hed vamsiko vadakah
putana kopaka suraja khelano
bala gopalkah patu mam sarvada

vidyud udyotavan prasphuradvasasam
pravrdambhodavat prollasad vigraham
vanyaya malaya sobhitorasthalam
lohitanghridvayam varijaksam bhaje

kuncitaih kuntalair bhrajamana ananam
ratna maulim lasat kundalam gandayoh
harakeyurakam kankana proj jvalam
kinkini manjulam syamalam tam bhaje

No comments:

Post a Comment