Tuesday, March 2, 2010

ShrI Ramachandra kripaalu bhaju man


ShrI Ramachandra kripaalu bhaju man HaraN Bhavabhay Dharunam .
Navakanja lochan kanja mukhakar Kanjapad kanjaarunam.h .. 1.

Kandarp aganit amit chhabi, Nava nila niraja sundaram.h .
Patapita manahu tadita ruchi suchi naumi janak sutavaram.h .. 2..

Bhaju din bandhu dinesh danav Daityava.nshanikandanam.h .
Raghunand Ananda kand koshal chand Dasharath nandanam.h .. 3..

Sir mukut Kundal tilak charu, udAr anga vibhushhaNam.h .
AjAnubhuj sar chapadhar sangrAm jit kharadUshhaNam.h .. 4..

Iti vadati tulasiidaas shankar sheshh Muni manaraJnjanam.h .
Mam hridayakanj nivas kuru Kamadikhaladalamanjanam.h .. 5..

No comments:

Post a Comment