Monday, March 1, 2010

Jaya Ganesha Pahimam


Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jaya Ganesha Pahimam
Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jaya Ganesh Rakshayam
Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jaya Ganesh Pahimam
Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jaya Ganesh Rakshayam

No comments:

Post a Comment